Home » Vereniging » 100 jaar uit de kranten

100 jaar Immanuel uit de Kamper kranten

Leeswijzer

Onderstaande is een samenvatting van krantenartikelen uit het archief van Immanuel. Deels is de context van de inhoud beschreven en deels is cursief de letterlijke tekst uit de krant als citaat weergegeven. De bijlage betreft een opsomming van krantenartikelen die beschikbaar zijn in het gemeentearchief van de gemeente Kampen. Deze artikelen zijn tijdelijk niet te raadplegen vanwege digitalisering, maar vormen wél een aanvullende bron met betrekking tot het meer recente verleden.

De data boven elk stukje betreft de verschijningsdatum van het betreffende krantenartikel.

8 februari 1924

De Brunneper Christelijk Gemengde Zangvereniging Immanuel geeft 7 februari haar vijfde openbare uitvoering boven ’t Collegie o.l.v. L. Neijmeijer. Voorzitter is de heer Ten Hove. In 1922 kende de vereniging vijfentwintig leden en in 1923 vijfenveertig.

‘De uitvoering stond op een matig peil, maar gezien den ijver van haar jeugdigen directeur is er hoop voor de toekomt. Vooral dient te worden gelet op het Kamper accent; dat komt soms sterk uit en klinkt lelijk. De kwartetten konden ons matig voldoen, en in de mannenkoren waren de tenoren wel wat zwak. Van de koornummers werden verdienstelijk gezongen Psalm 145 en Avond in Venetië. Wordt de maat soms niet wat al te streng opgevat? B.v. in het nummer: Opwekking tot een wandeling? Vermelden wij ten slotte nog dat de heer S.J. van Olst het programma afwisselde met voordrachten. Jammer dat het achter in de zaal te veel rumoerde, waardoor veel van den zang verloren ging. Aan Immanuel de taak om ook daar verbetering in te brengen.’

13 februari 1931

Concert ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van Immanuel. In vijftien jaar van acht naar tachtig leden. Na opening door bestuurslid de heer Puma, zingt het koor het bondslied Eén in geest en streven. De goedgearticuleerde uitspraak maakt het mogelijk om zonder tekstboekje de woorden te verstaan. Er wordt gezongen: Loflied, gecomponeerd door de heer Puma, Verlangen naar Lente en Psalm 95 van Mendelssohn. Mevrouw Moulin-Rijkx is bekwaam pianiste. Verder wordt er onder andere gezongen Herfstklanken van mr. Graaf van Hogendorp en Lentelied van Kalliwoda. De heer Leene deed zich kennen als een declamator met grote gaven. Hij declameert een heel aantal gedichten en liederen. Directeur (dirigent…) is de heer Neijmeijer.

‘De avond mag een succes genoemd worden, voor koor, dirigent en verdere medewerkenden, maar niet iedereen zal dankbaar zijn geweest voor de inleiding, die bij de verschillende nummers werd ten beste gegeven door het ringbestuurslid. Zij is werkelijk overbodig geweest.’

 

21 december 1934

Uitvoering door Immanuel van Kerstoratorium van Barth en Opstanding van Sigismund Neukomm. Pianiste mevrouw Moulin-Rijkx krijgt een zeer goede recensie. Tenor Marcus Ployer en bas de heer Velema en de sopraan Kok-Visser zijn de solisten. Het orkest werd gevormd door stadgenoten, onder wie bekwame musici. Voortreffelijke leiding door de heer Neijmeijer.

‘Immanuel kan verheugd zijn een dirigent te bezitten zoo ambitieus en bekwaam. Onder een dergelijke leiding en met ernstig willen der koren kan zéér veel bereikt worden, trouwens is reeds veel bereikt. De heer Kale opende en sloot de uitvoering met een kort woord en gebed.’

14 februari 1936

Uitvoering op 13 februari van De Kruisvaarders van Niels Gade en na de pauze Psalm 95 van Mendelssohn. Dirigent Neijmeijer, bas Theo Baylé, tenor Marcus Ployer, sopraan mejuffrouw Cor Paap. Een extra woord van lof komt toe aan ene Corrie, die met prettige vrijmoedigheid haar partijtje in het duet met mejuffrouw Paap zong en hiervoor een open doekje kreeg. Pianiste mevrouw Annie Moulin-Rijkx.

‘Het geheel is een mooi succes geworden voor Immanuel waarop de dirigent met voldoening kan terugzien. Wat de heer Neijmeijer met deze ongeschoolden krachten heeft bereikt is werkelijk bewonderenswaardig en wij brengen hem gaarne de hulde, die hij hiermee heeft verdiend.’

12 maart 1938

Christelijke Oratoriumvereeniging.  In 1937 een geslaagd debuut van de opvoering van Die Schöpfung, de eerste keer een oratoriumuitvoering. In 1938 Die Jahreszeiten ook van Haydn. Na het opheffen van Gemengd Koor voortgezet als Oratoriumvereeniging. Sopraan mevrouw Heléna Ludolph, tenor Marcus Ployer en bas-bariton Theo Baylé. Mevrouw Moulin-Rijkx pianiste.

‘Het is een niet geringe opgave voor een dilettantenvereeniging met vaak ontbrekende muzikale kennis bij de leden, om zulk een groot en moeilijk werk behoorlijk uit te voeren. Want het is niet alleen zeldzaam mooi, doch ook zeer moeilijk. Het instudeeren der koren bijvoorbeeld vergt een serieuze en langdurige voorbereiding, in sommige koren komen technische moeilijke, vlugge passages voor, waarvoor een zangvereeniging van de middelmoot misschien rillen zal. Waren dus de solisten uitstekend, ook over de prestaties van het koor kunnen we meer dan tevreden zijn. Het bleek dat de koren zeer goed ingestudeerd waren: er werd vaak een massale klank in ontwikkeld, de stemmen waren vrij goed tegen elkaar afgewogen (alleen bij de heeren zou een versterking geen weelde zijn) en ook het invallen bracht men er behoorlijk af.’

31 maart 1939

Uitvoering van Paulus van Mendelssohn op woensdag 29 april in de Gehoorzaal.

‘De uitvoering die werd gegeven, mag alleszins bevredigend worden genoemd. Het koor zong zuiver; het orkest was voldoende bezet en heeft zeer goed de begeleidende taak vervuld; de pianiste, mevrouw Moulin-Rijkx had een uitstekenden vleugel tot haar beschikking en heeft voortreffelijk geaccompagneerd. Mevrouw Hélène Ludolph, sopraan en Theo Baylé, basbariton, zongen hun partijen mooi. Het zwakke punt in deze uitvoering was de tenor Harm Smeder.’

4 april 1940

Judas-Maccabeus van Händel. Solisten: Corry Bijster, sopraan, Roos Boelsma, alt, Lex Karsemeijer, tenor, Johan Lammen, bas. De uitvoering krijgt een zeer goede recensie.

‘De Christelijke Oratoiumvereeniging Immanuel heeft zich niet door de moeilijkheden van deze tijd laten intimideeren om haar werk na de opheffing van het eertijds zoo bekende Gemengd Koor van den heer Zalsman toch elk jaar een oratorium binnen eigen veste den Kampenaren te bieden, voort te zetten. Er was dit jaar bovendien voor het eerst nog een andere moeilijkheid te overwinnen, een van financieele aard. Want kon men tot nu toe volstaan met drie vocale solisten, het werk dat men Dinsdagavond (2 april) in de Gehoorzaal voor het voetlicht bracht, eischte vier vocalisten. Maar des te meer is hier een woord van dank op z’n plaats voor het feit, dat men er in geslaagd is, ook dit jaar met een oratorium van groot formaat voor de dag te komen.’

1 februari 1941

Een receptie in Ons Gebouw op 1 februari, want op 2 februari bestaat Immanuel 25 jaar. In dit krantenartikel een kort historisch overzicht.

Geen citaat

8 maart 1941

Uitvoering van Der Messias van Händel, een uitverkochte Gehoorzaal. Veel waardering voor het koor, dat trots ondanks alle moeilijkheden van het afgelopen jaar, heeft doorgezet en nu zo goed voor de dag is gekomen. Solisten: Anki van Wickevoort-Crommelin, sopraan, Roos Boelsma, alt, Michel Gobets, tenor en Theo Baylé, bas-bariton. 

‘De heer Neijmeijer mag met voldoening terugzien op een veelszins belangrijk stuk werk (op een kranig stuk werk, zooals de heer Zalsman het uitdrukte) dat hij voor en met deze jubileumuitvoering geleverd heeft. Het koor houde hem in juiste eere.’

14 juli 1945

Het koor is na een gedwongen rusttijd van ruim 3 jaar oorlog, haar repetities weer begonnen. De Elias van Mendelssohn is in studie genomen.

30 januari 1951

35 jaar Immanuel van stukjes en voordrachten naar oratoria. 104 leden (32 sopranen, 30 alten, 22 tenoren en 20 bassen) en onder leiding van de heer L. Kwakkel, uitvoering van Elias van Mendelssohn. Een stukje historie uit deze krant:

‘De timmerwerkplaats van Gait van Werven, die beslist een centrum van Brunneper verenigingsleven mag heten, was de kraamkamer van Immanuel. Op 2 februari 1916 werd er de zangvereniging opgericht, die veertien dagen later al veertig leden telde. Zes weken later werd zij als Immanuel ten doop gehouden door het eerste bestuur, dat bestond uit de heren G. van Werven, H. Voerman, H. Vos, P. v.d. Wetering, A van den Weerd. De heer H. Stoel heeft de eerste vijf jaren de dirigeerstaf gezwaaid. Hij werd opgevolgd door de heer L. Neijmeijer, lid van de vereniging, die zich onder leiding van mejuffrouw Brinkman te Zwolle tot koordirigent heeft bekwaamd. (hij was 19 jaar) Onder deze dirigent ging de vereniging, die zich reeds dadelijk na haar oprichting bij de Christelijke Bond van Zang- en Oratorium Verenigingen had aangesloten, op concours. En in 1934 begon men zich, na een overgangstijdperk van kleine zangstukken, uitsluitend aan de uitvoering van oratoria te wijden. Men bedenke, dat oorspronkelijk de uitvoeringen nog met ‘voordrachten’ werden opgeluisterd! De oratorium-aera begon in 1937 met Haydns Schöpfung, jaarlijks gevolgd door een vertegenwoordiger van de populaire oratorium-reeks, die Haydn, Händel, Mendelssohn het nageslacht hebben nagelaten, een enkele maal afgewisseld door een werk van Max Bruch. Tot de Kultuurkamer in 1942 voor een wrede onderbreking zorgde. Men liet de repetities na, en ontbond – althans in schijn! – de vereniging. Gelukkig was het maar een tijdelijke onderbreking, want na de bevrijding, reeds in 1945, trad Immanuel voor het voetlicht met Mendelssohns Elias. Het volgend jaar, het jaar van het 30-jarig jubileum, schiep men zelfs een precedent door een beroeps-begeleidingsorkest (het AOV) naar Kampen te laten komen. In 1948 werd Neijmeijer ziek en werd tijdelijk vervangen door J.J. van Mierlo. Neijmeijer wilde wel het concert dirigeren, wat tot een meningsverschil leidde. Gevolg was dat Neijmeijer bedankte en Van Mierlo hem opvolgde. In 1950 werd hij opgevolgd door L. Kwakkel.’

22 september 1956

Oproep in de krant om geld te geven voor een jubileumgeschenk voor de 40 jaar bestaande Oratoriumvereniging Immanuel.

‘Dezer dagen is aan alle donateurs en vele andere stadsgenoten een circulaire toegezonden, waarin men attent wordt gemaakt op de mogelijkheid in een bijgaand envelopje een gift voor dit mooie doel af te zonderen.’

Februari 1966

5 februari een receptie in de Stadsgehoorzaal om het bestuur en dirigent Schellevis te feliciteren. Op 8 februari een gezellige avond voor de leden. Er is een pianofonds opgericht: Laat Kampen Immanuel een piano voor zijn vijftigste verjaardag geven. Er is een krantenartikel met twee foto’s over deze receptie. Aanwezig waren ook een drietal oprichters, de heren Voerman, Vos en Van Werven. Het was geen drukbezochte receptie.

 

 

21 april 1966

Een uitvoering in de Bovenkerk onder leiding van Alex Schellevis. Te Deum van Charpentier, Himmelfahrtsoratorium van Bach en Krönungsmesse van Mozart. Orkest: Overijssels Philharmonisch Orkest. Solisten: Corry Robbers, sopraan, Antoinette Blom, alt, Gerard Honing, tenor, Max van Egmond, bas.

‘Alzo een uitvoering waarop de COV Immanuel bij het ingaan van een nieuwe periode in het bestaan van het koor met genoegen kan terugzien en die alle beloften inhoudt voor de toekomst.’

2000 en verder

Krantenartikel over Klaas Jan Mulder, die afscheid neemt als dirigent. Verder zijn nog artikelen beschikbaar over de uitvoering van Ein deutsches Requiem van Brahms, Messiah van Händel, Berliner Messe van Arvo Pärt en over de concertreis naar Oostenrijk.

 

BIJLAGE (gemeentearchief Kampen o.v.v. archiefnummering)

1976

14649 De Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel bestaat 60 jaar; optreden: Paulus van Mendelssohn Bartholdy. (06-05-1976 Kamper Nieuwsblad)

14650 De Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel bestaat 60 jaar; optreden: Paulus van Mendelssohn Bartholdy. (12-05-1976 Nieuw Kamper Dagblad)

14651 De Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel bestaat 60 jaar; optreden: Paulus van Mendelssohn Bartholdy. (19-05-1976 Nieuw Kamper Dagblad)

14652 De Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel bestaat 60 jaar; optreden: Paulus van Mendelssohn Bartholdy. (20-05-1976 Kamper Nieuwsblad)

14653 De Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel heeft een ledenstop voor dames. (03-06-1976 Nieuw Kamper Dagblad)

 

1986

71648 Ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan heeft christelijke oratoriumvereniging Immanuel op 9 april in de Buitenkerk een uitvoering gegeven van Felix Mendelssohn Bartholdy, Paulus (11-04-1986 Nieuw Kamper Dagblad)

 

1991

119761 Christelijke Oratoriumvereniging Immanuel gaf in de Buitenkerk een jubileumconcert ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan(18-05-1991 Nieuw Kamper Dagblad)

146700 Christelijke oratoriumvereniging Immanuel beleeft de jubileumpiek door nijvere arbeid en training (17-05-1991 Kamper Courant)

146629 De christelijke oratoriumvereniging Immanuel geeft in het kader van het Mozart jaar en het 75-jarig bestaan van het koor een jubileumconcert. Tijdens dit concert zullen een aantal werken van Mozart worden uitgevoerd (10-05-1991 Kamper Courant)